NOVAKOVITS, D. Eine religionsphilosophische Religionspädagogik?. Österreichisches Religionspädagogisches Forum, v. 31, n. 2, p. 71-87, 15 nov. 2023.